اطلاعیه های کمیته نظارت

درپی رواج استفاده از برخی اصطلاحات نامتعارف و مورد استفاده شرکت های هرمی توسط بازاریابان ، کمیته محترم نظارت ممنوعیتی را با مضمون زیر در این مورد وضع کرده است

صفحات