اطلاعیه های کمیته نظارت

تمامی شركتهاي داراي مجوز بازاريابي شبكه اي داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده
استفاده از مبلغ مشخص خرید محصولات برای زیر مجموعه بازاریابان ، این مورد کماکان به طور مستمر در حال انجام است و مطابق با مقررات تخلف محسوب و منجر به پیش انباشته سازی و تشکیل انبار میشود .

صفحات