اطلاعیه های کمیته نظارت

اطلاعیه در خصوص نحوۀ ثبت انصراف و لغو انصراف فعالیت در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای
www.networkmarketing.moc.gov.ir
این سایت تنها مرجع رسمی دولتی است که با هدف اطلاع رسانی در ارتباط با فعالیت بازاریابی شبکه ای مجاز راه اندازی شده است.
شرکت سامانه جهانی هزاره سوم در تاریخ 1395/03/24 پروانه کسب دریافت کرد.
شرکت آرسن بازارسازان ایرانیان در تاریخ 1395/03/12 پروانه کسب دریافت کرد .
شرکت بازاریابان خاک اهورایی در تاریخ 1395/04/13 پروانه کسب دریافت کرد

صفحات