اطلاعیه های کمیته نظارت

شرکت سامانه جهانی هزاره سوم در تاریخ 1395/03/24 پروانه کسب دریافت کرد.
شرکت آرسن بازارسازان ایرانیان در تاریخ 1395/03/12 پروانه کسب دریافت کرد .
شرکت بازاریابان خاک اهورایی در تاریخ 1395/04/13 پروانه کسب دریافت کرد
شکل فنی سامانه وب‌سرویس ارائه دهنده کد واحد بازاریابی برطرف شده است لذا مطابق ضوابط تمامی بازاریابان می‌توانند نسبت به ثبت‌نام و دریافت کد واحد اقدام نمایند
براساس بخشنامه شماره60/57733 مورخ 95/3/4 دبیرخانه کمیته نظارت به کلیه شرکت های بازاریابی شبکه ای ، شرکت های مذکورموظف گردیدند نکات ذیل را به منظور نظارت موثر بر فعالیت بازاریابان و رعایت حقوق ایشان...
براساس ابلاغیه دبیرخانه کمیته نظارت به شماره 60/135408 مورخ 95/6/14 ، کلیه شرکت ها موظف شده اند حداکثر ظرف مدت دو ماه طرح سوددهی خود را با معیارهای اعلامی منطبق کنند

صفحات