ضوابط بازاریابی شبکه ای

انجام هریک از این تخلفات توسط کسب و کارهای مجازی حسب مورد برابر آیین نامه منجر به صدور اخطار، تعلیق فعالیت و لغو نماد اعتماد الکترونیک از سوی کمیته نظارت خواهد شد
مطابق آیین نامه موضوع مواد12، 2 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی
نحوه اخذ مجوز شعب
مطابق با بخشنامه شماره 60/155422 مورخ 94/07/14 دبیرخانه کمیته نظارت بر فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای و در اجرای تبصره ذیل بند 6 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی به منظور تأسیس شعب...
وظایف شعب
مطابق بخشنامه شماره 60/226480 مورخ 94/10/26 و با عنایت به اینکه شعب تابعه شرکت های بازاریابی شبکه ای، به عنوان نماینده شرکت در محل بوده و تحت نام شرکت و با پروانه کسب و مجوز تاسیس شعب به فعالیت می...
تمامی شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای مطابق با بخشنامه شماره 60/155422 مورخ 94/07/14 دبیرخانه کمیته نظارت بر فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای و در اجرای تبصره ذیل بند 6 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی...
مطابق با ماده 16 آیین نامه اجرایی، نماد اعتماد الکترونیکی که با لوگوی وضعیت فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نمایش داده می شود در 3 رنگ سبز، زرد، قرمز مشخص کننده وضعیت عملکرد شرکت‌های دارای مجوز...

صفحات