مفاهیم پایه

باید و نبایدهای سود خرده فروشی
خوب است به این موضوع توجه داشته باشیم که همواره سود خرده فروشی بازاریابانی که خریدشان از شرکت بابت مصرف شخصی ویا فروش به مصرف کننده نهایی می باشد می تواند به عنوان یک تخفیف و یا امتیاز درنظر گرفته...
تعاریف مفاهیم بازاریابی شبکه ای
در این قسمت به شرح برخی از اصطلاحات که در طرحهای بازپرداخت به کار برده میشود اشاره میکنیم .طرح پرداخت در شرکتهای مختلف و در برخی ساده در برخی پیچیده است. هر اندازه که شما درک بهتری از طرح بازپرداخت...
تعاریف مفاهیم بازاریابی شبکه ای
در اینجا قصد داریم شما را با اصطلاحات و کلماتی که در یک شبکه سالم با آن برخورد می کنید ، آشنا کنیم این کلمات تقریبا امروزه در سرتاسر این حرفه برای طرحهای با عرض یا عمق نامحدود به کار برده میشود ....

صفحات