شناسه : 177
شنبه 15 آبان 1395 ساعت 13:35 2016-11-5 13:35:53
براساس ابلاغیه دبیرخانه کمیته نظارت به شماره 60/135408 شرکت ها موظف شده اند حداکثر ظرف مدت دو ماه طرح سوددهی خودشان را با معیارهای کمیته منطبق و ارائه نمایند.
براساس ابلاغیه دبیرخانه کمیته نظارت به شماره 60/135408 شرکت ها موظف شده اند حداکثر ظرف مدت دو ماه طرح سوددهی خودشان را با معیارهای کمیته منطبق و ارائه نمایند.

براساس ابلاغیه دبیرخانه کمیته نظارت به شماره 60/135408 شرکت ها موظف شده اند حداکثر ظرف مدت دو ماه طرح سوددهی خودشان را با معیارهای کمیته منطبق و ارائه نمایند.در این ابلاغیه مقررشده است حداکثر تا پایان آبان ماه طرح جدید تحویل کمیته گردد.بعد از تصویب طرح توسط کمیته برای شرکت ها لازم الاجرا می گردد.برای برخی از بازاریابان این سؤال ایجاد شده است که چرا در ماه جاری پرداخت شرکت ها براساس طرح جدید صورت نگرفته است . جهت اطلاع این دسته از بازاریابان باید ذکر کرد شرکت هایی که در ماه جاری بر اساس طرح جدید پرداخت هایشان را انجام نداده اند به این علت است که هنوز طرح جدید آنان مورد تأیید قرار نگرفته است؛ بلا فاصله بعد از تأیید طرح پرداخت بر طبق معیارهای مصوب برای آنان لازم الاجراست. 


اضافه کردن دیدگاه جدید