شناسه : 746
چهارشنبه 26 مهر 1396 ساعت 11:54 2017-10-18 11:54:22

موضوع دریافت یا معافیت مالیاتی مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور است لذا در صورتیکه محصولی به صورت شرکتی در سبد قرار گیرد و شرکت عرضه کننده موظف به پرداخت ارزش افزوده باشد این مبلغ را از خریداران نیز وصول می نماید.

جهت اطمینان نوع محصول را از یکی از ادارات سازمان امور مالیاتی استعلام بگیرید.


اضافه کردن دیدگاه جدید