شناسه : 882
شنبه 9 دى 1396 ساعت 13:30 2017-12-30 13:30:53
تذکر کتبی به شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز
تذکر کتبی به شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز

 کمیته موضوع ماده (15) آیین نامه مواد(2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی در جلسه مورخ 96/08/29  به دلیل عدم پرداخت تعهدات مربوط به بازاریابان در موعد مقرر توسط شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز با تذکر کتبی به آن شرکت موافقت نمود. 

 

 


اضافه کردن دیدگاه جدید