شناسه : 883
شنبه 9 دى 1396 ساعت 13:37 2017-12-30 13:37:18
ایجاد ادله الکترونیکی به منظور حفظ حقوق بازاریابان
ایجاد ادله الکترونیکی به منظور حفظ حقوق بازاریابان


در راستای ایجاد ادله الکترونیکی به منظور تسریع و نظم بخشی به فرآیند رسیدگی به نارضایتی ها و حفظ حقوق بازاریابان، طی بخشنامه شماره 60/221309 مورخ 96/10/06شرکت ها موظف گردیده اند از تاریخ این بخشنامه در اسرع وقت نسبت به رعایت موارد اقدام نمایند.

1-  به استناد بند (14) ماده (10) آیین نامه اجرایی موضوع مواد (2) ،(12) و ماده (87) قانون نظام صنفی و تبصره آن، صورتحساب واریز کمیسیون و پاداش ماهیانه  به همراه جزئیات دریافتی از هر بخش طرح سوددهی در زمان محاسبه کمیسیون در پایان ماه و نیز فاکتور خرید بلافاصله بعد از خرید از سایت ،هر یک از طریق پست الکترونیکی واحد شرکت، به پست الکترونیکی ثبت شده کاربر ارسال گردد.

2- بر مبنای عرف تجاری و اصول کلی حقوقی مبنی بر قرار گرفتن یک نسخه از قرارداد  در اختیار هریک از طرفین آن در زمان ثبت نام بازاریاب ، نسخه کامل از قرارداد و شرایط و ضوابط داخلی شرکت، از طریق پست الکترونیکی رسمی شرکت به پست الکترونیکی ثبت شده بازاریاب ارسال شود. عدم انجام این کار در حکم نقص بند (2) ماده (10) آیین نامه فوق الذکر می باشد.

 

 


اضافه کردن دیدگاه جدید