شناسه : 909
دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 ساعت 15:11 2018-5-7 15:11:33
یکی از معیارهای مهم و مؤثر در تفکیک و بازشناسی طرح های درآمدی شرکت های بازاریابی شبکه ای از طرح های شرکت های دسیسه ای هرمی، نحوه پرداخت پورسانت در سطوح می باشد.
یکی از معیارهای مهم و مؤثر در تفکیک و بازشناسی طرح های درآمدی شرکت های بازاریابی شبکه ای از طرح های شرکت های دسیسه ای هرمی، نحوه پرداخت پورسانت در سطوح می باشد.
یکی از معیارهای مهم و مؤثر در تفکیک و بازشناسی طرح های درآمدی شرکت های بازاریابی شبکه ای از طرح های شرکت های دسیسه ای هرمی، نحوه پرداخت پورسانت در سطوح می باشد. 
به طوری که در شرکت های بازاریابی شبکه ای به منظور پرداخت واقعی پورسانت ناشی از فعل فروش یا آموزش مجموعه، نحوه تبیین و محاسبه پورسانت در سطوح عمقی تا 3 سطح طبق مقررات آیین نامه موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی محدود شده است. کما اینکه در عمل اکثر شرکت ها تا 7 سطح نیز با شرایط تعدیل، مجوز پرداخت را در حال حاضر دارند که البته ضابطه مندی  شرایط تعدیل بیش از 3 سطح در سیستم بازاریابی می بایست مشخص و به شرکت ها ابلاغ گردد. با این وجود اگر محدودیت سطوح در بازاریابی شبکه ای را یکی از ملاک های وجه تفاوت با دسیسه های هرمی بدانیم، باید ذکر شود که ماهیت این محدودیت به تعریف کار در هر سطح جهت استحقاق پورسانت باز می گردد. به طوری که اگر کارهای مصداقی برای بازاریابان در هر رده واقعی تعریف گردد، دلیلی برای پرداخت نیز در سیستم بازاریابی وجود خواهد داشت. در غیر این صورت وضعیت مشابه فعالیت های هرمی گذشته خواهد بود که افراد صرف قرارگیری در یک جایگاه و عضوگیری بر پایه معیارهای نادرست به درآمد می رسیدند. 
بهتر است شرکت های دارای پروانه در کنار توجه به عرضه کالای باکیفیت و به صرفه برای بازاریابان، به اصل متذکر شده در این مطلب توجه نموده و در طرح های درآمدی خود به طور شفاف شرایط پرداخت پورسانت را به غیر از حجم فروش مجموعه تعریف نمایند. (مشخص نمودن اینکه بازاریاب برای حجم فروش ایجاد شده در زیر مجموعه خود چه اقدام عملی و واقعی قابل سنجشی انجام داده است)تا این مهم برای بازاریابان تفهیم شود که کار اصلی در سیستم بازاریابی شبکه ای فروش واقعی کالا و آموزش مجموعه جهت انجام این کار می باشد.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید