شناسه : 931
شنبه 19 خرداد 1397 ساعت 10:43 2018-6-9 10:43:35
بدیهی است به‌محض وصول مدارک و در صورت تکمیل بودن آن، معرفی‌نامه ظرف مدت یک روز کاری جهت هماهنگی با پلیس نظارت بر امکان عمومی ناجا صادر و رونوشت آن به شماره دورنگار و یا نشانی پست الکترونیکی شرکت جهت برگزاری همایش ارسال می‌گردد و من‌بعد به درخواست‌های حضوری، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تمامی شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای

مطابق با بخشنامه شماره 60/152790 مورخ 94/07/12 دبیرخانه کمیته نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه‌ای به‌منظور تسریع و تسهیل در فرآیند صدور مجوز برگزاری همایش بازاریابی شبکه‌ای مقتضی است قبل از برقراری خدمت فوق به‌صورت اینترنتی، تقاضای مذکور حاوی اطلاعات مطابق فرم الگو را حداقل 7 روز کاری قبل از برگزاری همایش به نشانی تهران- ضلع شمال شرقی میدان ولیعصر- ساختمان شماره 3 وزارت صنعت، معدن و تجارت مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران، دبیرخانه کمیته نظارت بر فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی،کد پستی 1594633518 ارسال نمایید.
بدیهی است به‌محض وصول مدارک و در صورت تکمیل بودن آن، معرفی‌نامه ظرف مدت یک روز کاری جهت هماهنگی با پلیس نظارت بر امکان عمومی ناجا صادر و رونوشت آن به شماره دورنگار و یا نشانی پست الکترونیکی شرکت جهت برگزاری همایش ارسال می‌گردد و من‌بعد به درخواست‌های حضوری، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
در ضمن پس از برگزاری همایش ارائه محتویات همایش در قالب لوح فشرده به این دبیرخانه الزامی می‌باشد.

 


اضافه کردن دیدگاه جدید