شناسه : 984
شنبه 23 شهريور 1398 ساعت 14:46 2019-9-14 14:46:03
گزارش WFDSA ازفعالیت های بشر دوستانه جهانی  در سال 2017 به شرح زیر می باشد. براساس گزارش  wfdsa،  شصت و سه شرکت  در این فعالیت ها حضور داشته اند.
فعالیت های بشر دوستانه شرکت هاي فروش مستقیم

گزارش WFDSA ازفعالیت های بشر دوستانه جهانی در سال 2017

گزارش WFDSA ازفعالیت های بشر دوستانه جهانی در سال 2017 به شرح زیر می باشد. براساس گزارش wfdsa، شصت و سه شرکت در این فعالیت ها حضور داشته اند.
به عنوان یک صنعت جهانی موفق افتخار این  سازمان است که طی فعالیت هاي بشر دوستانه، بیش از 82  درصد شرکت هاي فروش مستقیم در فعالیت هاي بشر دوستانه شرکت کرده اند.
 
چگونگی فعالیت هاي شرکت هاي فروش مستقیم آغازي براي مشارکت آنها در فعالیت هاي بشر دوستانه می باشد.
از هر 4 شرکت فروش مستقیم که در فعالیت هاي بشر دوستانه شرکت می کنند، 23درصد  این فعالیت ها را از ابتدای تاسیس شرکت شان داشته اند. بسیاري از شرکت هاي فروش مستقیم هم زمان با تاسیس شرکت، بنیاد فعالیت بشر دوستانه را راه اندازي کرده اند.
فعالیت بشر دوستانه در فروش مستقیم چگونه صورت می گیرد؟
حمایت و فعالیت با مؤسسه خیریه و سازمان غیر دولتی نقش زیادي را در فعالیت هاي بشر دوستانه فروش مستقیم ایفا می کند.
40 درصد از حمایت و مشارکت با یک یا دو مؤسسه خیریه یا سازمان غیر دولتی؛ 38 درصد با 3 تا 10 ان جی او یا موسسه خیریه و 21 درصد یا بیش از10 موسسه خیریه یا ان جی او
سه مورد از برترین معیار هاي شرکت هاي فروش مستقیم در تصمیم گیري مالی در مورد مسائل عام المنفعه براي سازمان ها شامل :
1.  ارزش ها و اهداف سازمانی متناسب با شرکت؛
2. شهرت و شرایط قانونی سازمان؛
3. تاثیر و مفید بودن سازمان.
 
در سال 2016 ، تعداد 44 شرکت گزارش دادند؛ که مبلغ 26 میلیون دلار را براي اهداف خیرخواهانه از ایالات متحده آمریکا هزینه کردند، از این میان 41 شرکتی که در هر دوسال 2016 و 2015 کمک هاي خیر خواهانه انجام داده بودند، گزارش دادند که این کمک ها در سال 2016 به میزان 54 درصد افزایش یافته است.
 
19 شرکت گزارش دادند؛ که 78 میلیون دلار راصرف اهداف خیرخواهانه در داخل ایالات متحده آمریکا نموده اند، در این میان 18 شرکت در این اهداف خیرخواهانه بوده اند که این هزینه را طی سال 2016 به میزان 41 درصد افرایش داده اند.
24 شرکت گزارش داده اند که نمایندگان آنها،فروشندگان مستقل خرده فروشی، کمک هاي مالی خیرخواهانه 50 میلیونی دلار در سال 2016 انجام داده اند. این 24 شرکت که درهر دوسال 2015 و 2016 خدمات خیرخواهانه اي داشته اند، گزارش داده اند که این کمک ها توسط نمایندگان فروش آنها صورت گرفته و درسال 2016 به میزان 18 درصد کاهش یافته است.
 
کمک هاي بشر دوستانه شرکت هاي فروش مستقیم به شکل هاي مختلف می باشد.
 اخیرا 82 در صد به صورت پول نقدو 65 درصد به صورت خدمات ارائه می شود. 59 درصد از زمان کارمندان و مشاوران خود را به فعالیت بشر دوستانه اختصاص می دهند. 45 درصد ازسود فروش محصولات خاص خود را اهدا می کنند. 43 درصد از رویدادهاي خیریه حمایت می کنند و 27 درصد از طریق بنیاد خیریه که خود راه اندازی کرده اند، کمک می نمایند.
خدمات عام المنفعه چیست؟
47 نظر سنجی داوطلبانه شرکت ها نشان می دهد که شرکت آنها و نماینده هاي فروش آنها در سال 2016 درفعالیت هاي بشر دوستانه و خیریه شرکت کرده اند .این گزارش حاکی از اهداي 204 میلیون دلار توسط  شرکت ها به خیریه و امور عام المنفعه است که 23 درصد افزایش یافته است.
 
انواع روش هاي استفاده شده توسط شرکت هاي فروش مستقیم براي فعالیت هاي بشر دوستانه
 
توجه: جمع درصد ها به 100 نمی رسد زیرا یک شرکت در بیش از یک معیار ممکن است فعالیت نموده باشد. نمودار زیر نشان می دهد 82 درصد از شرکت های فروش مستقیم کمک های نقدی خود را برای فعالیت های بشر دوستانه صرف و 65 درصد از شرکت های فروش مستقیم کمک های غیر نقدی خود را برای این فعالیت ها  ارسال نموده اند. دقت نمایید که ممکن است یک شرکت هم کمک نقدی هم غیر نقدی و هم داوطلبانه و ... را برای فعالیت های بشردوستانه انجام داده باشد. 
 
چه کسانی از خدمات خیرخواهانه بهره می برند؟
83 درصد از شرکت هاي فروش مستقیم که فعالیت هاي بشر دوستانه را حمایت می کنند،خدمات خود را از طریق خدمات مربوط به سلامتی  و کمک هاي مالی یا مشارکت در فعالیت هاي داوطلبانه ارائه می کنند.
آموزش، از طریق 65 درصد کمک ها حمایت می شود.حفاظت از محیط زیست و حمایت از آن از جانب 29 درصد ، هنر و فرهنگ از جانب 29 درصد، رشد اقتصادي به میزان 25 درصد توسط این شرکت ها حمایت شده اند.
فعالیت خیرخواهانه که در صنعت فروش مستقیم انجام می شود به اقشار مختلفی از مردم عوایدي می رساند؛  در 44 درصد از این کمک ها توجه  ویژه اي به کودکان و 19 درصد تمرکز ویژه اي روي زنان صورت گرفته است.
  26 درصد شرکت ها گزارش داده اند 9/3 میلیون نفر از طرف فعالیت هاي انسان دوستانه شرکت هاي فروش مستقیم در سال 2016 بهره مند شده اند.
 
16 شرکت گزارش داده اند که 4.5 میلیون نفر در سال 2016 از فعالیت هاي خیرخواهانه اي که از جانب نماینده  این شرکت ها حمایت مالی وغیر مالی صورت گرفته است، بهره مند شده اند.
همه افراد، مجامع و مردم نیازمند درسراسر جهان می توانند از خدمات و امکانات خیرخواهانه افراد در فروش مستقیم بهره مند شوند.
 

 


اضافه کردن دیدگاه جدید