به نظر شما مهمترین معضلی که بازاریابی شبکه ای هم اکنون در کشور ما با آن روبروست ، چیست؟

تب‌های اولیه