حافظه و رفتار مصرف کننده

حافظه و رفتار مصرف کننده
تاريخ:چهارم مرداد 1401 ساعت 09:15   |   کد : 1161   |   مشاهده: 848
گاه بدترین دشمنان مصرف کنندگان، خود آنها هستند. ما غالباً افراد را تصمیم گیرندگانى منطقى مى بینیم که با آرامش ...
در این مطلب بیشتر به روند علمی و شناختی حافظه پرداخته می شود و در ادامه با مطلبی کوتاه عواقب منفی رفتار مصرف کننده مورد بررسی قرار می گیرد.
حافظه دارای سه مرحله است:
•    رمزگردانی 
•    اندوزش 
•    بازیابی
رمزگردانی به تبدیل اطلاعات به نوعی رمز یا بازنمایی قابل قبول برای حافظه اطلاق می شود .

اندوزش عبارت است از نگهداری اطلاعات رمزگردانی شده  و بازیابی فرایندی که از طریق آن اطلاعات از حافظه فراخوانده می شود. بسته به اینکه مطالب برای چند ثانیه ( حافظه ی فعال ) مورد نظر باشد یا برای مدتی طولانی تر (حافظه ی دراز مدت)، شیوه ی کار این مراحل سه گانه متفاوت است.
به علاوه به نظر می رسد در اندوزش اطلاعات که بخشی از حافظه ی آشکار است و اندوزش مهارت ها که بخشی از حافظه ی ناآشکار، نظام های متفاوت حافظه ی دراز مدت دست اندر کار باشد.

حافظه فعال
در حال حاضر شواهد زیست شناختی فزاینده ای برای این تمایزها وجود دارد. بررسی های جدید درباره ی حافظه ی دراز مدت از طریق عکسبرداری از مغز نشان می دهد که در جریان رمز گردانی عمدتاً نواحی نیمکره چپ مغز  و در بازیابی بیشتر نیمکره راست فعال می شوند.
شواهد به دست آمده از پژوهش با حیوانات و نیز آسیب دیدگان مغزی نشان می دهد که احتمالاً در مغز نواحی متفاوتی مسئول حافظه ی فعال و حافظه ی دراز مدت هستند.
به ویژه در انسان و سایر پستانداران، آسیب به دستگاه هیپوکامپ، عملکرد در حافظه ی دراز مدت را مختل می کند  ولی اثری در تکالیف حافظه ی فعال ندارد.

اطلاعات در حافظه فعال
در حافظه ی فعال، اطلاعات معمولاً به شکل شنیداری رمز گردانی می شود. هر چند ممکن است از رمزهای دیگری مانند رمز دیداری نیز استفاده شود.
جالب ترین واقعیت درباره ی حافظه ی فعال این است که گنجایش آن محدود به 7 به اضافه و منفی 2 ماده یا قطعه است. با اینکه تعداد قطعه هایی که انسان می تواند به خاطر بسپارد محدود است  اما با استفاده از اطلاعات موجود در حافظه ی دراز مدت می توان مطالب ورودی را مجددا ً به صورت واحدهای معنادار بزرگتر رمز گردانی کرد و از این طریق اندازه ی قطعه ها را افزایش داد.

ورود اطلاعات به حافظه فعال
اطلاعاتی که به حافظه ی فعال وارد می شود ممکن است زوال یابد یا فراموش شود. یکی از علل این فراموشی محو شدن اطلاعات از حافظه براثر گذشت زمان است. علت دیگر جایگزین شدن مطالب جدید به جای مطالب قدیمی است.
پا به پای افزایش مقدار مطالب در حافظه ی فعال، بازیابی کندتر صورت می گیرد. برخی محققان این کند شدن بازیابی را ناشی از فرآیند پیگردی می دانند که در بازیابی ضرورت دارد، حال آنکه گروهی دیگر آن را براساس فرایند فعال سازی تفسیر می کنند.
حافظه ی فعال در حل مسائل گوناگونی از قبیل حساب ذهنی، قیاس های هندسی و پاسخ به پرسش های کتاب های درسی به کار می رود. اما به نظر نمی رسد که در فهم جمله های ساده دخالتی داشته باشد. حافظه ی فعال احتمالاً در نقش انباره ی موقت برای حافظه ی دائمی عمل می کند؛ به این معنا که اطلاعات در طی روزمرگی آن در حافظه ی دراز مدت، در حافظه ی فعال می ماند.

رمز گردانی اطلاعات در حافظه بلند مدت
 اطلاعات در حافظه ی دراز مدت معمولاً بر حسب معنا رمزگردانی می شود. اگر ماده هایی که باید یادآوری شود معنادار باشد اما روابط بین انها معنادار نباشد؛ با افزودن روابط معناداری که در نقش مسیرهای بازیابی عمل کنند، می توان حافظه را بهبود بخشید. هر چه بسط معنایی بیشتر باشد  عملکرد حافظه بهتر خواهد بود.
در بسیاری از موارد، فراموشی اندوخته های حافظه ای دراز مدت ناشی از نارسایی بازیابی است. ( اطلاعات وجود دارد اما دست نیافتنی است).
نارسایی بازیابی احتمالاً در مواردی بیشتر است که بین ماده های مختلفی که نشانه ی بازیابی یکسان دارند تداخل ایجاد شود. این اثرات تداخلی نشان می دهد که بازیابی از حافظه ی دراز مدت ممکن است از طریق فرایند پیگرد متوالی حاصل شود یا از فرآیند فعال سازی گسترنده.

حافظه و رفتار مصرف کننده
بخشی از فراموشی اندوخته های حافظه ی دراز مدت به خاطر زوال مطالب از انباره ی حافظه است. به ویژه در مواردی که نارسایی هایی در فرآیندهای تحکیم خاطرات جدید وجود داشته باشد.
هیپوکامپ ( دم اسب ) و قشر مخ مجاورش، مرکز زیست شناختی تحکیم شناخته می شود. تحقیقات جدید نشان می دهد که کامل شدن تحکیم، چند هفته وقت می گیرد.
هر چه در حین رمزگردانی سازماندهی مطالب بیشتر  و هر چه شباهت بافت و زمینه ی بازیابی از حافظه ی دراز مدت کمتر می شود، فرآیندهای بازیابی را عوامل هیجانی نیز می تواند مختل سازد.
در بعضی موارد، افکار اضطراب آمیز یا بازیابی خاطره ی مورد نظر فعالانه بازداری می شود ( فرضیه سرکوبی ). در مواردی نیز هیجان می تواند حافظه را تقویت کند که حافظه ی روشن نمونه ای از آنهاست.

حافظه آشکار
حافظه ی آشکار نوعی حافظه است که در یادآوری یا بازشناسی نمودار می شود. یعنی وقتی گذشته ها را آگاهانه به یاد می آوریم، حافظه ی ناآشکار نوعی حافظه است که به صورت بهبود در برخی تکالیف ادارکی، حرکتی یا شناختی خود را نشان می دهد.
بی آنکه بتوان تجربه هایی را که به آن بهبود منجر شده، آگاهانه به یاد آورد. در زمان از یاد بردن مطالب، حافظه ی آشکار و به ویژه یادآوری و بازشناسی اطلاعات لطمه می بیند. اما حافظه ی ناآشکار معمولاً دست نخورده می ماند.
این امر نشان می دهد که احتمالاً حافظه ی آشکار و ناآشکار دارای نظامهای اندوزشی متفاوتی هستند.

حافظه های آشکار و ناآشکار
پژوهش هایی با آزمودنی های به هنجار نیز نشان می دهد که ممکن است حافظه های آشکار و ناآشکار دو نظام مجزا باشند. بیشتر این پژوهش ها متکی به شاخصی از حافظه ی ناآشکار به نام اثر سرنخ دهی است ( مثلاً بررسی اینکه آشنایی قبلی با فهرستی از واژه ها تا چه اندازه بازسازی بعدی واژه های آن فهرست را براساس نخستین هجای هر واژه تسهیل می کند).
برخی بررسی ها نشان می دهد که متغیر های مستقل مؤثر بر حافظه ی آشکار ( میزان بسط دهی در هنگام رمزگردانی ) اثری بر سرنخ دهی ندارد. در حالیکه بررسی های دیگری نشان داده که متغیری که بر حافظه ی ناآشکار اثر دارد بر حافظه ی آشکار بی اثر است. بررسی های همراه با عکسبرداری از مغز آزمودنی های به هنجار گویای آن است که حافظه ی آشکار با افزایش فعالیت عصبی در برخی نواحی مهم مغز همراه است.

گنجایش حافظه ی فعال
هر چند نمی توانیم گنجایش حافظه ی فعال را افزایش دهیم، اما می توانیم به کمک طرح های رمز گردانی مجدد بر اندازه ی هر قطعه ی حفظ کردنی بیفزاییم و از این راه حافظه را افزایش دهیم.
نگهداری دراز مدت اطلاعات را می توان هم در مرحله ی رمز گردانی و هم در مرحله ی بازیابی بهبود بخشید. یکی از راه های بهسازی رمزگردانی و بازیابی، استفاده از تصویر سازی ذهنی است که براساس نظام های یادیار از قبیل روش مکانی و روش واژه ی کلیدی است.

سایر روشهای بهسازی رمز گردانی
راه های دیگر بهسازی رمزگردانی ( و بازیابی بعدی ) بسط معنایی ماده ها و سازماندهی مطالب ( ترجیحاً از نوع سلسله مراتبی ) در خلال رمزگردانی است.
بهترین راههای بهسازی بازیابی عبارتند از : 
•    کوشش در بازآفرینی بافتی که رمزگردانی در آن صورت گرفته 
•    تمرین بازیابی اطلاعات در حین یادگیری 
بیشتر این اصول بهسازی رمزگردانی و بازیابی در روش پس خبا ( PQRST ) منظور شده است. که پنج مرحله ی آن عبارتند از :
1.    پیش خوانی ( پ ) 
2.    سؤال کردن ( س ) 
3.    خواندن ( خ ) 
4.    به خود پس دادن ( ب ) 
5.    آزمودن

حافظه و رفتار مصرف کننده
حفظ مطالب پیچیده مانند داستان ها، اغلب جنبه ی سازا دارد. آدمی با استفاده از اطلاعات عمومی خود، خاطره ی داستان ها یا رویدادها را شاخ و برگ بیشتری می دهد.
علاوه براین، سازایی به صورت افزودن استنباط های ساده به مطالب اصلی، یا همخوان سازی مطالب اصلی با تصورهای قالبی و انواع دیگری از طرح واره ها ( بازنمایی ذهنی طبقاتی از افراد، اشیاء، رویدادها، یا موقعیت ها) نیز نمایان می شود.

روی تاریک مصرف کننده
عواقب منفی در رفتار مصرف کننده

علیرغم بهترین تلاش هاى محققان، ناظران دولتى و افراد علاقمند در صنعت؛ گاه بدترین دشمنان مصرف کنندگان، خود آنها هستند. ما غالباً افراد را تصمیم گیرندگانى منطقى مى بینیم که با آرامش، بیشترین تلاش خود را براى به دست آوردن محصولات و خدماتى که سلامتى و بهداشت خود، خانواده و جامعه شان را به حداکثر خواهد رساند، به عمل مى آورند. اما در واقع  خواهش ها، انتخاب ها  و اعمال مصرف کنندگان خیلى از اوقات منجر به عواقب منفى براى فرد و جامعه اى که در آن زندگى مى کند، مى شود.
برخى از این اعمال نسبتاً بى ضرر است، ولى برخى دیگر عواقب خسارت بارى دارد. برخى رفتارهاى مضر مصرف کنندگان، از قبیل مصرف بیش از حد الکل و یا کشیدن سیگار از فشارهاى اجتماعى سرچشمه مى گیرد و ارزش فرهنگى که بسیارى از ما براى پول قایل هستیم، فعالیت هایى مانند دزدى از فروشگاه ها و یا کلاهبردارى بیمه را دامن مى زند. تماس با ایده آل هاى غیر قابل حصول زیبایى و موفقیت مى تواند در ما ایجاد نارضایتى از خود کند.

http://mlmbook.ir/News/1/1161
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 

 
درباره ما
 
  پایگاه اطلاع رسانی فروش مستقیم به آدرس  www.mlmBook.ir، سایت مرجع در زمینه انتشار مقالات آموزشی و تخصصی بازاریابی شبکه ای در ایران است و مخاطبان به منظور ارسال گزارش های تخلف شرکت های دارای پروانه کسب به بخش بازرسی اصناف می توانند از طریق پست الکترونیک inFo@mlmBook.ir، اقدام نمایند. همچنین میتوانید جهت بررسی مسائل مربوط به کد واحد بازاریابی مشخصات(نام و نام خانوادگی و کدملی) خود را به آدرس Unicode@mlmbook.ir ارسال نمایید.
 
پیوندها